საფინანსო სერვისები


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

საფინანსო სერვისები

 

პროფესიული პროგრამა მომზადებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის N656. ბრძანებით დამტკიცებული (ბოლო ცვლილება
განხორციელებულია 2019 წლის 6 თებერვლის N 110/ი ბრძანებით) საფინანსო სერვისების პროფესიული სტანდარტის და ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე.

პროფესიული პროგრამა დამტკიცებულია შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის 2018 წლის 16 თებერვლის
N10 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2018 წლის 2 ოქტომბრის N 68 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 19 თებერვლის N7 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 21 ოქტომბრის N54 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 10 აგვისტოს N 27 ბრძანებით

პროგრამის ხელმძღვანელი — ნათია ბერუაშვილი

 

ვრცლად – საფინანსო სერვისები