გახდი ჩვენი სტუდენტი


ჩარიცხვა პროფესიული ტესტირებით

პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის წესი და პროცედურები რეგულირდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით;

პროფესიული ტესტირების დებულების შესაბამისად, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით პირმა მონაწილეობა უნდა მიიროს სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის  მიერ ორგანიზებულ ტესტირებაში და გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი;

ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტესტირებაში მონაწილეობის უფლება აქვს პროფესიული ტესტირების დებულების შესაბამისად დადგენილი წესით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტს, რომელსაც აქვს საქართველოში გაცემული ან მასთან გათანაბრებული საბაზო და/ან საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, აკმაყოფილებს შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით  დადგენილ დამატებით მოთხოვნებს  და  რომელიც სწავლის გაგრძელებას აპირებს კოლეჯში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

აპლიკანტები რეგისტრაციას გაივლიან საგანმანათლებლო რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში.  ასევე საშუალება აქვთ რეგისტრაცია გაიარონ ელექტრონულად ვებგვერდზე  www.vet.emis.ge.

ინფორმაცია პროფესიული ტესტირების შესახებ და, ასევე, ტესტების ნიმუშები განთავსებულია სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე www.naec.ge

ჩარიცხვა პროფესიული ტესტირების გარეშე

პროფესიული ტესტირების გარეშე ჩარიცხვის დროს კონკურსის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება იმ აპლიკანტს, რომელსაც აქვს საბაზო/საშუალო განათლების უფრო მაღალი აკადემიური შეფასება (შეფასებების საშუალო არითმეტიკული);

პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა აპლიკანტმა კოლეჯის დირექტორის წინასწარ განსაზღვრულ  ვადაში განცხადებით უნდა მიმართოს  დირექტორს.

აპლიკანტმა კოლეჯში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი უბრუნდება მფლობელს);
  • საბაზო/სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი;
  • უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დოკუმენტი;
  • ერთი ფოტოსურათი 3×4;
  • სხვა დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში.

არასრულწლოვანმა აპლიკანტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს

  • დაბადების მოწმობა (დედანი უბრუნდება მფლობელს);
  • მშობლის/მეურვის პირადობის დამადსტურებელი დოკუმენტი (დედანი უბრუნდება მფლობელს);
  • მეურვის არსებობის შემთხვევაში, მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი უბრუნდება მფლობელს);

უცხოეთში გაცემული დოკუმენტები უნდა იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და ნოტარიულად დამოწმებული სახით;

პროგრამაზე სწავლების ენა

მარნეულის კოლეჯში პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის ენა არის ქართული. პროგრამაზე დაიშვება ის პირი, რომელიც წარმოადგენს ქართული ენის ფლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს. დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს სკოლის ატესტატი, თუ პირმა სასკოლო განათლება მიიღო ქართულ ენაზე, ან ერთიანი ეროვნული გამოცდების ქართული ენის გამოცდის ჩაბარების დოკუმენტი.

ქართული ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში რეგისტრანტი ადასტურებს ენის ფლობას მიმღები კომისიის მიერ ორგანიზებულ გამოცდაზე. ენის ფლობა განისაზღვრება სამი კომპეტანციით:  წერითი, ზეპირი და წაკითხულის გააზრება.

იმ რეგისტრანტს, რომელიც ვერ წარმოადგენს ქართული ენის ფლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს და ვერც გამოცდაზე დაადასტურებს ენის ფლობას,  შეუძლია ჩაირიცხოს სასურველ პროგრამაზე  ქართული ენის მოდულის ათვისების შემდეგ.  ეს მოდული  განხორციელდება კოლეჯში და მისი ხანგრძლივობა იქნება 3 ან 6 თვე (არჩეული პროგრამის შესაბამისად).

მუხლი 1. რეგულირების სფერო

წინამდებარე წესი არეგულირებს ,,პროფესიული ტესტირების ჩატარების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №152/ნ-ის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად დარეგისტრირებული და შპს მარნეულის კოლეჯის დებულების 30-ე მუხლის შესაბამისად ტესტირების გარეშე დარეგისტრირებული აპლიკანტების გასაუბრებით ჩარიცხვის წესს და პროცედურას.
მუხლი 2. გასაუბრებაში მონაწილეობის უფლება

კოლეჯის მიერ ორგანიზებულ გასაუბრებაში მონაწილების უფლება აქვს სსიპ -განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში რეგისტრირებულ აპლიკანტს, რომელიც დარეგისტრირდა იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სადაც გამოცხადებული ადგილების რაოდენობა მეტია იმ აპლიკანტთა რაოდენობაზე, ვინც აირჩია ეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და შპს მარნეულის კოლეჯის დებულების 30-ე მუხლის შესაბამისად ტესტირების გარეშე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებს;

 

ვრცლად – აპლიკანტების-შიდა-შერჩევის-წესი

თავი 1. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. რეგულირების სფერო

1. პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის (შემდგომში – პროგრამა) დამტკიცების და განხორციელების წესი (შემდგომში – წესი) ადგენს პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის
შემუშავების, დამტკიცებისთვის და განხორციელებისათვის აუცილებელ წესსა და პირობებს შპს მარნეულის კოლეჯში (შემდგომში -კოლეჯი).
2. პროფესიული მომზადების პროგრამა არის პროგრამა, რომელიც პირს ამზადებს პროფესიასთან დაკავშირებული ცალკეული ამოცანებისა და მოვალეობების შესასრულებლად. პროფესიული მომზადების პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგები შეიძლება შეესაბამებოდეს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-2/მე-3/მე-4/მე-5 დონეს, რომელთან შესაბამისობაც დგინდება
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიით.

 

ვრცლად –მომზადება-გადამზადების-წესი

პატივცემულო სტუდენტო:

გვსურს გაცნობოთ, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 28 დეკემბრის ბრძანება № 121/ნ ,, ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“ და მარნეულის კოლეჯის  სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის საფუძველზე თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ ჩაითვალოთ და კანონიერი აღიარება გაუკეთოთ თქვენს მიერ ადრე მიღებულ ფორმალურ (სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ რეჟიმში მიღებულ) განათლებას. ამით დაზოგავთ დროს და რესურსს. შესაძლებლობა მოგეცემათ გაიღრმაოთ ცოდნა და აიმაღლოთ კვალიფიკაცია.
წარმოგიდგენთ მარნეულის კოლეჯში ფორმალური განათლების აღიარების წესს. გაეცანით ყურადღებით და დაინტერესების შემთხვევაში მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას
ელფოსტის მისამართი  marneulicollege@gmail.com
ტელეფონი  599507188

 

ვრცლად – ადრე მიღებული განათლების აღიარება