მარეგულირებელი აქტები


სასწავლო დებულება

თავი 1. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება

 1. კოლეჯი – პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი შპს მარნეულის კოლეჯი;
 2. პროფესიული პროგრამა − სასწავლო მიზნების, სწავლის შედეგების, მოდულის/მოდულების, შესაბამისი კრედიტების, სწავლების მეთოდების, შეფასების ფორმებისა და სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებათა ერთობლიობა. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა სრულდება პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით გათვალისწინებული ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-3/მე-4/მე-5 დონის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით, დიპლომის და დანართის გაცემით;
 3. მოდულური პროგრამა – პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;
 4. საგნობრივი პროგრამა – პროფესიის სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამა;
 5. აპლიკანტი – პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვით დაინტერესებული პირი;
 6. რეგისტრანტი – აპლიკანტი, რომლიც დარეგისტრირდა კოლეჯის საგანამანათლებლო პროგრამაზე;
 7. დიპლომი − უფლებამოსილი დაწესებულების მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 8. სტუდენტი – პროფესიული სტუდენტი, რომელიც სწავლობს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამაზე;
 9. პროფესიული განათლება − განათლება, რომელიც უზრუნველყოფს პირისთვის იმ კომპეტენციის/კომპეტენციების გამომუშავებას, რომელსაც/რომლებსაც მოითხოვს კონკრეტული პროფესია ან/და შრომის ბაზარი და რომელიც/რომლებიც მიმართულია მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პირის პროფესიული, სოციალური და პიროვნული განვითარებისკენ;
 10. სტრატეგიული გეგმა – 7 წლიანი განვითარების გეგმა, რომელშიც გაწერილია გრძელვადიანი  განვითარებისათვის კოლეჯის  მიზანი, ამოცანები და ამ ამოცანების მისაღწევი ვადები და რესურსები;
 11. სამოქმედო გეგმა –   სამოქმედო გეგმა არის ერთწლიანი, გამომდინარეობს სტრატეგიული გეგმიდან და ემსახურება სტრატეგიული მიზნების მიღწევას,  მასში ნათლად არის ჩამოყალიბებული განსახორციელებელი აქტივობები, განსაზღვრულია განხორციელების ვადები, შესრულების კრიტერიუმები და მის შესასრულებლად საჭირო რესურსები
 12. მასწავლებელი – პროფესიული განათლების მასწავლებელი, პროფესიული პროგრამის განმახორციელებელი პირი, რომლის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან;
 13. კრედიტი − ერთეული, რომელიც მოიცავს დადასტურებული სწავლის შედეგების ერთობლიობას, რომელიც შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იქნეს აღიარებული ერთი ან რამდენიმე კვალიფიკაციის მისაღებად;
 14. სსსმ პირი − პირი, რომელსაც გამოხატული აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები ან/და შეზღუდული შესაძლებლობა და რომელიც საჭიროებს სასწავლო პროცესის ადაპტაციას, რაც გულისხმობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის/პროფესიული მომზადების პროგრამის/პროფესიული გადამზადების პროგრამის მოდიფიკაციას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენას, სასწავლო გარემოსა და პირობების შეცვლას ან/და დამატებით სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას;

ვრცლად – სასწავლო დებულება

უსაფრთხოების დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულება

შპს მარნეულის კოლეჯს ( შემდგომში კოლეჯი ) საქმიანობის განხორციელებისას, პრიორიტეტად დასახული აქვს შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები. კოლეჯის ხელმძღვანელობა აცნობიერებს შრომის უსაფრთხოების კუთხით
კომპანიის პასუხისმგებლობას და სათანადოდ უზურუნველყოფს დასაქმებულთა შრომისა და ჯანმრთელბის დაცვას.
კოლეჯი აფასებს საკუთარ შრომით რესურსს, რისთვისაც მუდმივად ცდილობს შექმნას საქმიანი, უსაფრთხო, კომფორტული და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო სამუშაო გარემო და
სივრცე.

მუხლი 2. მიზანი

კოლეჯის მიზანია დასაქმებულის სამუშაო ადგილისა და მთლიანი სამუშაო სივრცის უარყოფითი ასპექტებისგან დაცვის სისტემის შექმნა, რისთვისაც მუდმივად ეცდება ორგანიზაციის რესურსი მიმართოს, საშიშროებისა და რისკების გამოვლენა-შეფასების მექანიზმების დანერგვის, პრევენციული ღონისძიებების გატარებასა და მათ საფუძველზე საწარმოო ტრავმატიზმისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებისთვის. კოლეჯიის მიზანია საწარმოო პრაქტიკაში დანერგოს და დაიცვას შრომის უსაფრთხოების ნაციონალური და საერთაშორისო ნორმები და სტანდარტები. კოლეჯის ხელმძღვანელობა ადასტურებს თავის ვალდებულებას დაიცვას,
საქართველოს ორგანული კანონი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ და სხვა საკანონმდებლო აქტები, ასევე საერთაშორისოდ აღიარებული უსაფრთხოების სტანდარტები.

მუხლი 3. გავრცელების სფერო

ეს პოლიტიკა ვრცელდება შპს მარნეულის კოლეჯი-ის ყველა სტრუქტურულ ერთეულსა და თანამშრომელზე, მათ შორის კონტრაქტორებსა და ქვეკონტრაქტორებზეც.

ვრცლად – უსაფრთხოების დებულება

შინაგანაწესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
შპს – მარნეულის კოლეჯის (შემდგომში-კოლეჯი) შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის ნორმატიულ დოკუმენტს და განსაზღვრავს პერსონალის სამსახურში მიღების და გათავისუფლების წესს; არეგულირებს პერსონალთან სამართლებრივ ურთიერთობას, ადგენს
სამუშაო დატვირთვასა და პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
კოლეჯის საქმიანობას, დეკლარირებული მისიის, მიზნებისა და ამოცანების თანმიმდივრულ და ეფექტურ რეალიზებას წარმართავს ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პერსონალი, რომლის საქმიანობაც განისაზღვრება შესაბამისი საშტატო ერთეულითა და სამუშაო აღწერილობით;

 

ვრცლად – შინაგანაწესი