მარეგულირებელი აქტები


სასწავლო დებულება

1. წინამდებარე წესი არეგულირებს კოლეჯის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებს –
პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას, შეჩერებას, შეწყვეტას, მობილობას, მიღებული
განათლების აღიარებას, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამის)
შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით
უზრუნველყოფის მექანიზმებს, პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების, კვალიფიკაციის მინიჭების,
სასწავლო პროცესში ინკლუზიური პროფესიული განათლების ინტეგრირებისა და
ინკლუზიურისასწავლო გარემოს შექმნის მექანიზმებს. ასევე, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ
სხვა საკითხებს, მათ შორის, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამების, მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამების განხორციელების საკითხებს.

2. საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით,
რეგულირდება პროფესიული განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით, საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებებით, კოლეჯის წესდებითა
და კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების მიხედვით.

იხილეთ ვრცლად – სასწავლო პროცესის წესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულება

შპს მარნეულის კოლეჯს ( შემდგომში კოლეჯი ) საქმიანობის განხორციელებისას,
პრიორიტეტად დასახული აქვს შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის
საკითხები. კოლეჯის ხელმძღვანელობა აცნობიერებს შრომის უსაფრთხოების კუთხით
კომპანიის პასუხისმგებლობას და სათანადოდ უზურუნველყოფს დასაქმებულთა შრომისა
და ჯანმრთელბის დაცვას.
კოლეჯი აფასებს საკუთარ შრომით რესურსს, რისთვისაც მუდმივად ცდილობს შექმნას
საქმიანი, უსაფრთხო, კომფორტული და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო სამუშაო გარემო და
სივრცე.

მუხლი 2. მიზანი

კოლეჯის მიზანია დასაქმებულის სამუშაო ადგილისა და მთლიანი სამუშაო სივრცის
უარყოფითი ასპექტებისგან დაცვის სისტემის შექმნა, რისთვისაც მუდმივად ეცდება
ორგანიზაციის რესურსი მიმართოს, საშიშროებისა და რისკების გამოვლენა-შეფასების
მექანიზმების დანერგვის, პრევენციული ღონისძიებების გატარებასა და მათ საფუძველზე
საწარმოო ტრავმატიზმისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებისთვის.
კოლეჯიის მიზანია საწარმოო პრაქტიკაში დანერგოს და დაიცვას შრომის უსაფრთხოების
ნაციონალური და საერთაშორისო ნორმები და სტანდარტები.
კოლეჯის ხელმძღვანელობა ადასტურებს თავის ვალდებულებას დაიცვას,
საქართველოს ორგანული კანონი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ და სხვა
საკანონმდებლო აქტები, ასევე საერთაშორისოდ აღიარებული უსაფრთხოების სტანდარტები

იხილეთ ვრცლად – უსაფრთხოების დებულება

თავი 1. ზოგადი ნაწილი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. შპს – მარნეულის კოლეჯის (შემდგომში-კოლეჯი) შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის
ნორმატიულ დოკუმენტს და არეგულირებს დასაქმებულთა (შემდგომში – პერსონალი)
უფლებებსა და მოვალეობებს. პროფესიული სტუდენტის (შემდგომში – სტუდენტი) და
მსმენელის უფლებებსა და მოვალეობებს. პერსონალისა და სტუდენტის/მსმენელის
წახალისებასა და დისციპლინურ პასუხისმგებლობას. კოლეჯის მატერიალური და სხვა
რესურსის ეფექტურად გამოყენების მიზნით ქცევის წესების დამკვიდრებას. შინაგანაწესი
შემუშავებულია მოქმედი კანონმდებლობის და მარნეულის კოლეჯის მარეგულირებელი
აქტების შესაბამისად.
2. შინაგანაწესის მიზანია კოლეჯის პერსონალისა და სტუდენტის/მსმენელის საქმიანობის,
ქცევის წესებისა და ურთიერთობის ეთიკური სტანდარტების (ნორმების) ჩამოყალიბება.
რამაც ხელი უნდა ხელი შეუწყოს კოლეჯში თვითდისციპლინის, სხვათა პატივისცემის და
ტოლერანტობის პრინციპების დამკვიდრებას; პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის
ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას;
მუხლი 2. შინაგანაწესის მოქმედების სფერო
1. შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის მიერ პერსონალთან გაფორმებული
ხელშეკრულების/დანიშვნის ბრძანების განუყოფელ ნაწილს, თუ ამავე ხელშეკრულებით
სხვა რამ არ არის დადგენილი.
2. მხარეთა მიერ შესაძლებელია ხელშეკრუელებით განისაზღვროს შინაგანაწესისგან
განსხვავებული წესები, რაც არ უნდა აუარესებდეს პერსონალის მდგომარეობას;
3. ურთიერთობები, რომელიც არ რეგულირდება ამ შინაგანაწესით, რეგულირდება მხარეთა
შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით, დირექტორის ბრძანებით ან მოქმედი
კანონმდებლობით;
4. შინაგანაწესი წარმოადგენს სტუდენტთან/მსმენელთან გაფორმებული სასწავლო
ხელშეკრულების განუყოველ ნაწილს;
5. პერსონალის ასევე სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან კოლეჯის შინაგანაწესის შესრულების
კონტროლზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე;
6. შინაგანაწესის შესრულების კონტროლი გულისხმობს:

 • პერსონალის მიერ დადგენილი მოვალეობების ჯეროვნად შესრულების კონტროლს;
  დაკისრებული მოვალეობების დადგენილ ვადებში შესრულების კონტროლს;
 • სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან სასწავლო ხელშეკრულებით და ამ შინაგანაწესით
  ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს;
 • პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან კოლეჯის მატერიალური რესურსის
  მართლზომიერი გამოყენების კონტროლს;
 • პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან ამ შინაგანაწესით დადგენილი ქცევის
  წესების დაცვის კონტროლს;

 

                         იხილეთ ვრცლად – შინაგანაწესი