მარეგულირებელი აქტები


სასწავლო დებულება

1. წინამდებარე წესი არეგულირებს კოლეჯის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებს –
პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას, შეჩერებას, შეწყვეტას, მობილობას, მიღებული
განათლების აღიარებას, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამის)
შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტის შემდგომი განათლებით
უზრუნველყოფის მექანიზმებს, პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების, კვალიფიკაციის მინიჭების,
სასწავლო პროცესში ინკლუზიური პროფესიული განათლების ინტეგრირებისა და
ინკლუზიურისასწავლო გარემოს შექმნის მექანიზმებს. ასევე, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ
სხვა საკითხებს, მათ შორის, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამების, მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამების განხორციელების საკითხებს.

2. საკითხი, რომელიც არ არის მოწესრიგებული სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით,
რეგულირდება პროფესიული განათლების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით, საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებებით, კოლეჯის წესდებითა
და კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების მიხედვით.

იხილეთ ვრცლად –სასწავლო პროცესის წესი

თავი 1. ზოგადიდებულებები

მუხლი1. დაწესებულების იურიდიული სტატუსი და წინამდებარე დებულების მოქმედების სფერო

 შპს მარნეულის კოლეჯი(შემდგომში კოლეჯი) წარმოადგენს ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილ იურიდიულ პირს, რომლის ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა – შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

 1. კოლეჯის სრული სახელწოდებაა: მარნეულის კოლეჯი
 2. კოლეჯის სახელწოდება ინგლისურად: “ COLLEGE OF MARNEULI “
 3. კოლეჯი საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებ­ლობით, წინამდებარე დებულებითა და კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით.
 4. კოლეჯს აქვს ბეჭედი, ბიბლიოთეკის ბეჭედი, ფაქსიმელე დირექტორის ხელმოწერით, სატიტულო ფურცელი, საბანკო ანაგარიში/ები, ოფიციალურივებ-გვერდი, ფეისბუქგვერდი და  ელ-ფოსტა.
 5. კოლეჯის იურდიული მისამართია: ქ. მარნეული, 26 მაისის ქ. N 80
 6. კოლეჯი ფუნქციონირებს შემდეგ მისამართზე: 26 მაისის ქ. N 80
 7. კოლეჯის ვებ-გვერდი: mc.edu.ge
 8. კოლეჯის ელ-ფოსტა: marneulicollege@gmail.com;marneulisk@gmail.com
 9. ეს დებულება აწესრიგებს კოლეჯის პოლიტიკას, საქმიანობას, სტრუქტურას და მართვას.

 

მუხლი2. კოლეჯის საქმიანობის საგანი

 1. კოლეჯის საქმიანობის საგანს წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრული საგანმანათლებლო საქმიანობა.
 2. კოლეჯიუფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მინიჭებული პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობა, კურსდამთავრებულს მიანიჭოს შესაბამისი კვალიფიკაცია, გასცეს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომი, ასევე განახორციელოს სასერტიფიკატო ან/და სხვა სახის პროგრამები დაინტერესებულ პირთათვის.
 3. კოლეჯის საგანმანათლებლო საქმიანობის პრინციპები და წესები უზრუნველყოფს სამართლიანი, კონკურენტუნარიანი, სტუდენტზე/მსმენელზეორიენტირებული საგანმანათ­ლებლო გარემოს შექმნას.
 4. კოლეჯის ინფორმაცია საჯაროა და ყველასათვის ხელმისაწვდომი, გარდა კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.

იხილეთ ვრცლად – უსაფრთხოების დებულება

თავი 1. ზოგადი ნაწილი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. შპს – მარნეულის კოლეჯის (შემდგომში-კოლეჯი) შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის
ნორმატიულ დოკუმენტს და არეგულირებს დასაქმებულთა (შემდგომში – პერსონალი)
უფლებებსა და მოვალეობებს. პროფესიული სტუდენტის (შემდგომში – სტუდენტი) და
მსმენელის უფლებებსა და მოვალეობებს. პერსონალისა და სტუდენტის/მსმენელის
წახალისებასა და დისციპლინურ პასუხისმგებლობას. კოლეჯის მატერიალური და სხვა
რესურსის ეფექტურად გამოყენების მიზნით ქცევის წესების დამკვიდრებას. შინაგანაწესი
შემუშავებულია მოქმედი კანონმდებლობის და მარნეულის კოლეჯის მარეგულირებელი
აქტების შესაბამისად.
2. შინაგანაწესის მიზანია კოლეჯის პერსონალისა და სტუდენტის/მსმენელის საქმიანობის,
ქცევის წესებისა და ურთიერთობის ეთიკური სტანდარტების (ნორმების) ჩამოყალიბება.
რამაც ხელი უნდა ხელი შეუწყოს კოლეჯში თვითდისციპლინის, სხვათა პატივისცემის და
ტოლერანტობის პრინციპების დამკვიდრებას; პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის
ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებას;
მუხლი 2. შინაგანაწესის მოქმედების სფერო
1. შინაგანაწესი წარმოადგენს კოლეჯის მიერ პერსონალთან გაფორმებული
ხელშეკრულების/დანიშვნის ბრძანების განუყოფელ ნაწილს, თუ ამავე ხელშეკრულებით
სხვა რამ არ არის დადგენილი.
2. მხარეთა მიერ შესაძლებელია ხელშეკრუელებით განისაზღვროს შინაგანაწესისგან
განსხვავებული წესები, რაც არ უნდა აუარესებდეს პერსონალის მდგომარეობას;
3. ურთიერთობები, რომელიც არ რეგულირდება ამ შინაგანაწესით, რეგულირდება მხარეთა
შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით, დირექტორის ბრძანებით ან მოქმედი
კანონმდებლობით;
4. შინაგანაწესი წარმოადგენს სტუდენტთან/მსმენელთან გაფორმებული სასწავლო
ხელშეკრულების განუყოველ ნაწილს;
5. პერსონალის ასევე სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან კოლეჯის შინაგანაწესის შესრულების
კონტროლზე პასუხისმგებელი პირია დირექტორის მოადგილე;
6. შინაგანაწესის შესრულების კონტროლი გულისხმობს:

 • პერსონალის მიერ დადგენილი მოვალეობების ჯეროვნად შესრულების კონტროლს;
  დაკისრებული მოვალეობების დადგენილ ვადებში შესრულების კონტროლს;
 • სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან სასწავლო ხელშეკრულებით და ამ შინაგანაწესით
  ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს;
 • პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან კოლეჯის მატერიალური რესურსის
  მართლზომიერი გამოყენების კონტროლს;
 • პერსონალის, სტუდენტის/მსმენელის მხრიდან ამ შინაგანაწესით დადგენილი ქცევის
  წესების დაცვის კონტროლს;

 

                         იხილეთ ვრცლად – შინაგანაწესი