პროფორიენტაციის შეხვედრა სკოლის მოსწავლეებთან 2019წ