საექთნო განათლება


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა
საექთნო განათლება

 

პროფესიული პროგრამა მომზადებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 21 მაისის №407/ი ბრძანებით დამტკიცებული (ბოლო ცვლილება განხორციელებულია 2019 წლის 16 აპრილს ბრძ. №274/ი) საექთნო განათლების ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე.

პროფესიული პროგრამა დამტკიცებულია შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის 2019 წლის 10 სექტემბრის N35 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 4 ოქტომბრის N40 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2020 წლის 20 თებერვლის N8 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2020 წლის 24 თებერვლის N9 ბრძანებით

 

ვრცლად – საექთნო განათლება