ინფორმაციული ტექნოლოგიები


პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ინფორმაციის ტექნოლოგია

 

პროფესიული პროგრამა მომზადებულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის №656 ბრძანებით დამტკიცებული ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე (დოკუმენტში ბოლო ცვლილება განხორციელებულია 2019 წლის 31 იანვრის ბრძ. №80/ი)

პროფესიული პროგრამა დამტკიცებულია შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის 2019 წლის 10 სექტემბრის N35 ბრძანებით
პროგრამაში შევიდა ცვლილება შპს – მარნეულის კოლეჯის დირექტორის: 2019 წლის 4 ოქტომბრის N40 ბრძანებით

პროგრამის ხელმძღვანელი — ნაზი სამხარაძე

ვრცლად – ინფორმაციული ტექნოლოგიები