ინფორმაციის ტექნოლოგიები (სასერთიფიკატო)


პროგრამის მიზნები:

პროგრამის მიზანია პერსონალური კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და პერიფესრიული მოწყობილობების დაყენებისა და მომსახურებისათვის საჭირო სპეციალურ ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს; რომელსაც შეუზლია პერსონალური კომპიუტერის მეშვეობით სხვადასხვა სფეროს ორგანიზაციებში ელექტრონულად საქმისწარმოების, ადმინისტრირების და კომუნიკაციის უზრუნველყოფა.

სწავლის შედეგები (რომელიც აღინიშნება ცოდნით ან/და  უნარით ან/და კომპეტენციით) :


1. სამუშაო მიზნების რეალიზებისათვის საჭირო IT ინსტრუმენტებისა და სისტემების გამოყენება,
2. ტექსტური დოკუმენტის მომზადება,
3. პროფესიის შესაბამისი ელექტრონული ცხრილების მომზადება,
4. პროფესიის შესაბამისი პრეზენტაციის მომზადება,
5. კომუნიკაცია ელფოსტის მეშვეობით
6. პერსონალური კომპიუტერული ტექნიკის შემადგენელი ნაწილების იდენტიფიცირება;
7. ხელსაწყოების გამოყენება უსაფრთხო ლაბორატორიული პროცედურების ჩასატარებლად;
8. პერიფერიული მოწყობილობების მონტაჟი.

პროგრამის შემუშავების საფუძველი: 


1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი –  ინფორმაციის ტექნოლოგია / Information Technology  (კოდი 0612) 2. დარგობრივი მოდული -კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების აპარატურული უზრუნველყოფა (კოდი0611201) 3. ზოგადი მოდული – ინფორმაციული წიგნიერება 1 (კოდი  0610003)

ინფორმაციის ტექნოლოგიები