ჩვენი გუნდი


(მიმდინარეობს განახლება)

კოლეჯის ადმინისტრაცია

 

ირაკლი გომელაური

დირექტორი

marneulicollege@gmail.com

ნინო გომელაური

აკადემიური დირექტორი

nino.gomelauri@yahoo.com

სოფიო გომელაური                  

ადმინისტრაციული დირექტორი

sofogomelauri28@gmail.com

 

 

 

 

შორენა ალაგარდაშვილი               

ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

sh.alagardashvili@gmail.com

გვანცა ძამაშვილი                 

ხარისხის მართვის უფროსი სპეციალისტი

mc.gvantsadzamashvili@gmail.com

ანნა კუჭუხიძე

სასწავლო მენეჯერი

mc.annakuchukhudze@gmail.com

მარი ხოხობაშვილი

პროფორიენტაციისა და პრაქტიკის მენეჯერი

 

 

ხატია ბერუაშვილი

საქმისმწარმოებელი/ადამიანური რესურსის მმართველი

mc.khatiaberuashvili@gmail.com

 

ონისე შუკაკიძე

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

ინფორმაციის ტექნოლოგიის სპეციალისტი

mc.oniseshukakidze@gmail.com

ნანა გვენცაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

mc.nanagventsadze@gmail.com

ხათუნა აფციაური

ბუღალტერი

 

aptsiauri1973@gmail.com

გულვარდი  ჯვარიძე-გოგოლაძე

ბიბლიოთეკარი

infomarneuli@gmail.com

მაიზერ აბდელანი

დაცვის თანამშრომელი

ცირა ასპანიძე

დამლაგებელი

(მიმდინარეობს განახლება)

შპს მარნეულის კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლები

 

შპს მარნეულის კოლეჯის პერსონალის მართვის წესი

თავი 1. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. მოქმედების სფერო

შპს – მარნეულში კოლეჯის (შემდგომში-კოლეჯი) პერსონალის მართვის წესი (შემდგომში – წესი)
წარმოადგენს კოლეჯის ნორმატიულ დოკუმენტს და აზუსტებს დასაქმებული ადამიანების
(შემდგომში – პერსონალი) საკვალიფიაკციო მოთხოვნებს და სამუშაო აღწერილობას, განსაზღვრავს
მათი შერჩევის, სამსახურში მიღების და გათავისუფლების წესს; არეგულირებს პერსონალთან
სამართლებრივ ურთიერთობას, ადგენს სამუშაო დატვირთვას.
კოლეჯის საქმიანობას, დეკლარირებული მისიის, მიზნებისა და ამოცანების თანმიმდივრულ და
ეფექტურ რეალიზებას წარმართავს ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პერსონალი, რომლის
საქმიანობაც განისაზღვრება შესაბამისი საშტატო ერთეულითა და სამუშაო აღწერილობით;

მუხლი 2. კოლეჯის საშტატო განრიგი

o დირექტორი;
o დირექტორის მოადგილე ადმინისტრირების დარგში;
o ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი;
o აკადემიური დირექტორი…

 

მაჩვენე მეტი – პერსონალის მართვის წესი

შპს მარნეულის კოლეჯის პერსონალის წახალისების წესი

შპს მარნეულის კოლეჯის შინაგანაწესის მუხლი 5. პერსონალის წახალისება

1. კოლეჯში პერსონალის წახალისება ხდება დადგენილი კრიტერიუმების
შესაბამისად წელიწადში ერთელ;
2. წახალისების კრიტერიუმებია:
2.1 კოლეჯში სწავლა/სწავლების პროცესში კოლეგებისათვის
გამოცდილების გაზიარება (პასუხისმგებელი პირის მიერ გაწერილი
გეგმის ან დავალების შესაბამისად);
2.2 პროფესიული განათლების განვითარებისაკენ მიმართულ აქტივობებში
ჩართულობა (რაც დასტურდება დოკუმენტურად);
2.3 დარგის სიახლეებისა და ინოვაციური მეთოდების დანერგვა
სწავლებასა და/ან საქმიანობაში (შესრულებული სამუშაო და/ან
ანგარიში);
2.4 კოლეჯის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში აქტიური ჩართულობა
(შესრულებული სამუშაო და/ან ანგარიში);
2.5 პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებული ინიციატივების
წარმოდგენა (დოკუმენტურად წარმოდგენილი ინიციატივა, რომელშიც
უნდა იყოს გაწერილი: მიზანი, სამიზნე ჯგუფი, აქტივობა/ები და
შედეგი);

იხილეთ ვრცლად – პერსონალის-მართვის-წესი