სტუდენტებისთვის


მარნეულის კოლეჯში დაცულია პროფესიული სტუდენტების უფლებები და კანონიერი
ინტერესები. შიდა რეგულაციებით უზრუნველყოფილია კანონით გათვალისწინებული
უფლებების დაცვა და გარანტიების უზრუნველყოფა;

კოლეჯის პროფესიული სტუდენტს უფლება აქვს:

 მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს
ჩართული სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში;
 მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდა
სამართლებრივი აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან დადებული
ხელშეკრულებითა და საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული
ვალდებულებების შესრულება;
 ისარგებლოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული მატერიალური
რესურსით;
 ისარგებლოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული საგანმანათლებლო
რესურსით;
 ისარგებლოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ინფორმაციული
ტექნოლოგიებითა და საშუალებებით;
 ისარგებლოს კოლეჯის ინფრასტრუქტურით;
 მოითხოვოს კონსულტირება და ინფორმირება სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და
აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით ;
 თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ
იდეათა გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის
მიმდინარეობისას;
 მონაწილეობა მიიღოს მისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
შემუშავებაში;
 მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო
პროგრამის შეფასებაში;
 ისარგებლოს შიდა და გარე მობილობის უფლებით;
 ისარგებლოს სტატუსის შეჩერების/შეწყვეტის უფლებით;
 ისარგებლოს ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების
აღიარების უფლებით;
 გაასაჩივროს სწავლის შედეგის შეფასება;
 ისარგებლოს კოლეჯის ტერიტორიაზე პირველადი დახმარების აღმოჩენის
უფლებით;
 ისწავლოს და განახორციელოს საქმიანობა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო
გარემოში;
 მოითხოვოს პერსონალური ინფორმაციის დაცვა;

 ისარგებლოს დამატებითი საგამანათლებლო პროგრამებით;
 მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესის მიღმა განხორციელებულ
ღონისძიებებში;
 მიიღოს კონსულტაცია პროფორიენტაციასა და კარიერულ დაგეგმვაზე;
 ჩამოაყალიბოს სტუდენტური თვითმმართველობა;
 მონაწილეობა მიიღოს სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობაში;
 მიმართოს კოლეჯს ინიციატივით;
 საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლისას ან გაუქმების შემთხვევაში დაასრულოს
სწავლა იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზედაც ჩაირიცხა ან
ისარგებლოს მობილობის უფლებით.

ვრცლად, უფლებები: 

სტუდენტს უფლება აქვს ინიციატივით მიმართოს კოლეჯის ხელმძღვანელობას;
ინიციატივა შეიძლება ეხებოდეს:
 სწავლის პირობების გაუმჯობესებას – მიმართავს ადმინისტრაციულ დირექტორს;
 პროფესიული პროგრამის განვითარებას – მიმართავს აკადემიურ დირექტორს;
 სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებას – მიმართავს აკადემიურ დირექტორს;
 არაფორმალური აქტივობების განხორციელებას – მიმართავს ადმინისტრაციულ
დირექტორს;
 კოლეჯის საქმიანობის გაუმჯობესებას – დირექტორს;
 პასუხისმგებელი პირი ინიციატივის რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო
დღისა წერილობით აცნობს არგუმენტირებულ გადაწყვეტილებას ინიციატივის
ავტორს;

გილოცავთ!თქვენ გახდით

მარნეულის კოლეჯის სტუდენტი

თუ გსურთ მიაღწიოთ წარმატებას, გახდეთ პროფესიონალი და შეხვდეთ მომზადებული თანამედროვეობის გამოწვევებს, მაშინ  პროფესია უნდა აირჩიოთ გააზრებულად, ისწავლოთ კარგად და  დაეუფლოთ პროფესიულ უნარებს.   ხოლო  ჩვენ, ჩვენი მხრიდან ხარისხიანი საგანმანათლებლო პროგრამების გარდა,  გთავაზობთ მრავალფეროვან  სერვისს:

იხილეთ ვრცლად – სტუდენტის-გზამკვლევი

სტუდენტის უფლებები

 

მარნეულის კოლეჯში დაცულია პროფესიული სტუდენტების უფლებები და კანონიერი ინტერესები.
შიდა რეგულაციებით უზრუნველყოფილია კანონით გათვალისწინებული უფლებების დაცვა და გარანტიების უზრუნველყოფა;
კოლეჯის პროფესიული სტუდენტს უფლება აქვს:

 მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში;
 მოსთხოვოს კოლეჯის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, კოლეჯის შიდა სამართლებრივი აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებითა და საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;
 ისარგებლოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული მატერიალური რესურსით;
 ისარგებლოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული საგანმანათლებლო რესურსით;
 ისარგებლოს საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ინფორმაციული ტექნოლოგიებითა და
საშუალებებით;
 ისარგებლოს კოლეჯის ინფრასტრუქტურით;
 მოითხოვოს კონსულტირება და ინფორმირება სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით;
 თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას;
 მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებაში;
 მიიღოს მონაწილეობა კოლეჯის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებაში;
 ისარგებლოს შიდა და გარე მობილობის უფლებით;
 სტუდენტს/მსმენელს უფლება აქვს გაასაჩივროს სწავლის შედეგის შეფასება;
 ისარგებლოს კოლეჯის ტერიტორიაზე პირველადი დახმარების აღმოჩენის უფლებით;
 ისწავლოს და განახორციელოს საქმიანობა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში;
 მოითხოვოს პირადი ინფორმაციის დაცვა;
 ისარგებლოს დამატებითი საგამანათლებლო პროგრამებით;
 მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესის მიღმა განხორციელებულ ღონისძიებებში;
 მიიღოს კონსულტაცია პროფორიენტაციასა და კარიერულ დაგეგმვაზე;
 საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლისას ან გაუქმების შემთხვევაში დაასრულოს სწავლა იმ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზედაც ჩაირიცხა ან ისარგებლოს მობილობის უფლებით.

 

ვრცლად-სტუდენტის უფლებები